Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie

De experiëntiële psychotherapie is persoons-, belevings- en procesgericht. Dit betekent dat de klachten onderzocht worden en de oorzaak ervan begrepen wordt tegen de achtergrond van ieders persoonlijke levensstijl en levensgeschiedenis. De problemen en klachten worden gezien als uitingen van stagnatie in het ontwikkelingsproces. De klemtoon zal steeds liggen op het invoelen in de belevingswereld. De therapeut helpt het probleem te begrijpen op meer emotioneel doorleefd niveau. De betekenis van de problemen op dit niveau begrijpen biedt de ruimte waarbinnen betekenissen en belevingen kunnen veranderen en nieuwe keuzemogelijkheden ter beschikking komen. Meer informatie over deze therapievorm is te vinden op de website van de vereniging (www.vvcepc.be).

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en de leeftijd of de wensen kan hiervoor speltherapie worden ingezet. Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. Het kan ook gebeuren dat ouders mee uitgenodigd worden in de spelkamer om samen met het kind te experimenten met nieuwe ervaringen om op deze manier het interactieproces tussen beiden positief te beïnvloeden.

De kern van cognitieve gedragstherapie ligt in de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag (o.a. angst, agressie, dwang). Men gaat er vanuit dat gedachten, gevoelens en gedrag op met elkaar verbonden zijn. Gedachten beïnvloeden gevoelens en gedrag. Tijdens deze therapievorm wordt vooral gekeken welke ideeën ouders, kinderen en jongeren hebben over zichzelf en anderen. Via het beïnvloeden van deze denkbeelden zal gekeken worden hoe je op een andere manier tegen moeilijkheden aan kan kijken, waardoor er veelal sprake is van positieve gedragsverandering en een vermindering van de klachten.